Унус репозитарій: Науковий розвиток кафедри екології та безпеки життедіяльності./Репозитарій УНУС 2014 http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/564

Содержание

Науковий розвиток кафедри екології та безпеки життедіяльності./Репозитарій УНУС 2014 http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/564

ÃÎËÎÂÍI ÍÀÏÐßÌÈ

íàóêîâèõ äîñëiäæåíü òà iííîâàöiéíi ðîçðîáêè êàôåäðè

åêîëîãii òà áåçïåêè æèòòºäiÿëüíîñòi

Òåìà íàóêîâî-äîñëiäíî¿ ðîáîòè êàôåäðè:

«Ðîçðîáêà

ìåòîäîëîãi÷íèõ ïiäõîäiâ òà ïðàêòè÷íîãî ìåõàíiçìó

åêîëîãi÷íî-çáàëàíñîâàíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ó

ñôåði àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà». Äåðæàâíèé

ðåºñòðàöiéíèé íîìåð – 0108U009772.

Êåðiâíèê òåìè – äîêò. ãåîãð. íàóê, ïðîôåñîð Ñîíüêî Ñ.Ï.

Ðîçäië 1. Íîîñôåðíà åêîëîãiÿ

1. Ðîçðîáêà îñíîâ òåîði¿ íîîñôåðíèõ åêîñèñòåì.

2. Äîñëiäæåííÿ ìiñöÿ i ðîëi àãðîåêîñèñòåì ó íîîñôåðíîìó ðîçâèòêó.

Âèêîíàâöi:

äîêò. ãåîãð. íàóê, ïðîôåñîð Ñîíüêî Ñ.Ï., âèêë. Ãîëóáêiíà Î.Ì.

Î÷iêóâàíi ðåçóëüòàòè:

1. Íàóêîâå îáãðóíòóâàííÿ ïðèíöèïiâ i íàïðÿìiâ çáàëàíñîâàíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â ði÷èùi êîíöåïöi¿ íîî ñôåðíèõ

åêîñèñòåì.

2. Óäîñêîíàëåííÿ iñíóþ÷îãî àäìiíiñòðàòèâíî-òåðèòîðiàëüíîãî óñòðîþ íà çàñàäàõ íîîñôåðíî¿ åêîëîãi¿.

3. Ïî÷àòîê âiäðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëà.

Ïðàêòè÷íi ðåêîìåíäàöi¿:

Ïðîåêò óäîñêîíàëåííÿ ÀÒÓ íà ïðèíöèïàõ çáàëàíñîâàíîãî ðîçâèòêó, ÿêèé çàáåçïå÷èòü åêîíîìiþ áþäæåòíèõ êîøòiâ çà ðàõóíîê

ñêîðî÷åííÿ êiëüêîñòi àäìiíiñòðàòèâíèõ ðàéîíiâ ìàéæå âäâi÷i.

Ðîçäië 2. Ìåòîäîëîãiÿ àãðîåêîëîãi¿

1. Ðîçðîáêà ìåòîäîëîãi÷íèõ îñíîâ òåîði¿ àãðîåêîñèñòåì.

2. Äîñëiäæåííÿ âïëèâó àãðîåêîñèñòåì íà ñòàáiëüíiñòü áiîñôåðè.

Âèêîíàâöi:

äîêò. ãåîãð. íàóê, ïðîôåñîð Ñîíüêî Ñ.Ï., âèêë. Ãîëóáêiíà Î.Ì.

Î÷iêóâàíi ðåçóëüòàòè:

1. Óðàõóâàííÿ äèíàìiêè àãðîåêîñèñòåì ó íîâîìó ÀÒÓ.

2. Ïîâåðíåííÿ äî áiîëîãi÷íèõ ìåõàíiçìiâ ôóíêöiîíóâàííÿ àãðîåêîñèñòåì.

Ïðàêòè÷íi ðåêîìåíäàöi¿:

1. Íàóêîâå îáãðóíòóâàííÿ áiîñôåðíèõ ìåõàíiçìiâ ôóíêöiîíóâàííÿ àãðîåêîñèñòåì.

2. Òåõíîëîãiÿ áiîëîãi÷íî¿ óòèëiçàöi¿ îðãàíi÷íèõ âiäõîäiâ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ.

Ðîçäië 3. Ðîçðîáêà åêîëîãi÷íî-òîëåðàíòíèõ ñèñòåì ñiëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (ðîñëèííèöòâà i òâàðèííèöòâà)

1. Àëåëîïàòè÷íèé âïëèâ âèòÿæîê äåðåâíèõ ðîñëèí íà ñõîæiñòü íàñiííÿ åôiðîîëiéíèõ ðîñëèí.

Î÷iêóâàíi ðåçóëüòàòè:

Çàáåçïå÷åííÿ ñòàáiëüíî¿ åôåêòèâíîñòi ïðè âèðîùóâàííi ëiêàðñüêèõ i ïðÿíî-îâî÷åâèõ ðîñëèí øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ àëåëîïàòè÷íîãî âïëèâó

âèòÿæîê ç ãîðîáèíè çâè÷àéíî¿, áåðåçè ïîâèñëî¿, òó¿ çàõiäíî¿, ÿëiâöþ êîçàöüêîãî, ñàìøèòó âi÷íîçåëåíîãî, íà ïðîðîñòàííÿ íàñiííÿ øàâëi¿

ìóñêàòíî¿, íàãiäîê ëiêàðñüêèõ, âàñèëüêiâ çâè÷àéíèõ, ìåëiñè ëiêàðñüêî¿ òà êîòÿ÷î¿, ì’ÿòè çâè÷àéíî¿.

Âèêîíàâåöü:

êàíä. ñ.-ã. íàóê, ñò. âèêë. Ïóøêàðüîâà Ò.Ì.

2. Àãðîåêîëîãi÷íi îñîáëèâîñòi âèêîðèñòàííÿ áiîëîãi÷íèõ ïðåïàðàòiâ ïðè âèðîùóâàííi äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí â óìîâàõ ÍÍ Óìàíñüêîãî ÍÓÑ.

Î÷iêóâàíi ðåçóëüòàòè

Çáiëüøåííÿ ïðèðîñòó íàäçåìíî¿ áiîìàñè ñîñíè çâè÷àéíî¿ çàëåæíî âiä ñêëàäó ãðóíòîñóìiøåé òà âíåñåííÿ ïðîäóêòiâ âåðìèêóëüòóðè, ïiäâèùåííÿ

æèòòºâîñòi (âiòàëüíîñòi) ðîñëèí ñîñíè çâè÷àéíî¿ çàëåæíî âiä ñêëàäó ãðóíòîñóìiøåé.

Âèêîíàâåöü:

êàíä. ñ.-ã. íàóê, ñò. âèêë. Ïóøêàðüîâà Ò.Ì.

3. Àãðîåêîëîãi÷íi îñîáëèâîñòi âèêîðèñòàííÿ áiîäèíàìi÷íèõ ïiäõîäiâ ïðè âèðîùóâàííi îâî÷åâèõ, ïðÿíî-ñìàêîâèõ òà ëiêàðñüêèõ ðîñëèí â óìîâàõ

ÍÍÂÂ Óìàíñüêîãî ÍÓÑ.

Î÷iêóâàíi ðåçóëüòàòè:

Çàáåçïå÷åííÿ ñòàáiëüíî¿ åôåêòèâíîñòi ïðè âèðîùóâàííi òîâàðíî¿ ïðîäóêöi¿ ì’ÿòè ïåðöåâî¿ ó âiäêðèòîìó ãðóíòi iç çàñòîñóâàííÿì ðîç÷èíó

áiîãóìóñó øëÿõîì ïðèêîðåíåâîãî ïiäæèâëåííÿ ó ôàçi âiäíîâëåííÿ âåãåòàöi¿.

Âèêîíàâåöü:

êàíä. ñ.-ã. íàóê, ñò. âèêë. Âàñèëåíêî Î.Â.

Ðîçäië 4. Åêîëîãi÷íèé ìîíiòîðèíã ñòàíó äîâêiëëÿ, ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ, àíòðîïîåêîëîãi÷íèé ìîíiòîðèíã

1. Ìîíiòîðèíã ñòàíó äîâêiëëÿ Óìàíùèíè çà äîïîìîãîþ ìåòîäiâ áiîiíäèêàöi¿.

2. Àãðîåêîëîãi÷íèé ìîíiòîðèíã ñòàíó ãðóíòiâ ó ïðèðîäíèõ òà àíòðîïîãåííèõ åêîñèñòåìàõ Óìàíùèíè.

Âèêîíàâåöü:

êàíä. áiîë. íàóê, äîöåíò Ñóõàíîâà I.Ï.

Î÷iêóâàíi ðåçóëüòàòè:

1. Âèÿâëåííÿ ðiâíÿ çàáðóäíåííÿ ñêëàäîâèõ íàïiâïðèðîäíèõ åêîñèñòåì ïîëþòàíòàìè òà äæåðåë i øëÿõiâ ¿õ íàäõîäæåííÿ.

2. Âèÿâëåííÿ ôàêòîðiâ äåñòðóêòóðèçàöi¿ ãðóíòiâ.

Ïðàêòè÷íi ðåêîìåíäàöi¿:

1. Àäàïòàöiÿ ìåòîäèê áiîiíäèêàöi¿ ñòàíó äîâêiëëÿ äî óìîâ Ïðàâîáåðåæíîãî ëiñîñòåïó Óêðà¿íè.

2. Ðåêîìåíäàöi¿ íàñåëåííþ ùîäî ÿêîñòi ïèòíî¿ âîäè òà ïëîäiâ êóëüòóðíèõ ðîñëèí â ïðîöåñi íàêîïè÷åííÿ i âèâåäåííÿ ïîëþòàíòiâ.

3. ßêiñòü ïðîäóêöi¿ òâàðèííèöòâà çàëåæíî âiä åêîëîãi÷íèõ õàðàêòåðèñòèê êîðìiâ.

4. Åêîìîíiòîðèíã ïîøèðåííÿ ñêàçó ñåðåä ïîïóëÿöié ðiçíèõ âèäiâ òâàðèí.

5. Êîíòðîëü âìiñòó ðàäiîíóêëiäiâ ó ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ íà ñïîæèâ÷èõ ðèíêàõ.

Âèêîíàâåöü:

êàíä. âåò. íàóê, äîöåíò Äóáií Î.Ì.

6. Àãðîåêîëîãi÷íà îöiíêà áiîãóìóñó çàëåæíî âiä óòðèìàííÿ øòó÷íî¿ ïîïóëÿöi¿ ÷åðâîíîãî ãíîéîâîãî ÷åðâ’ÿêà â óìîâàõ ÍÍ Óìàíñüêîãî ÍÓÑ.

Âèêîíàâåöü:

êàíä. ñ.-ã. íàóê, ñò. âèêë. Âàñèëåíêî Î.Â.

7. Îöiíêà åêîëîãi÷íî¿ ÿêîñòi ïëîäiâ ñóíèöi ñàäîâî¿ ïðè çàñòîñóâàííi âåðìèêóëüòóðè ïiä ÷àñ ¿¿ âèðîùóâàííÿ â óìîâàõ çàõèùåíîãî ãðóíòó.

Âèêîíàâåöü:

êàíä. ñ.-ã. íàóê, ñò. âèêë. Ïóøêàðüîâà Ò.Ì.

Ðîçäië 5. Äîñëiäæåííÿ åêîëîãi÷íî çàëåæíî¿ çàõâîðþâàíîñòi íàñåëåííÿ

Âèêîíàâöi:

äîêò. ãåîãð. íàóê, ïðîô. Ñîíüêî Ñ.Ï., êàíä. áiîë. íàóê, äîöåíò Ñóõàíîâà I.Ï.

Î÷iêóâàíi ðåçóëüòàòè:

— Ðîçðîáêà íîâèõ ïiäõîäiâ äî êëàñèôiêàöi¿ åêîëîãi÷íî çàëåæíèõ õâîðîá.

— Ðàéîíóâàííÿ òåðèòîði¿ óðáîëàíäøàôòiâ çà ðiâíåì íåáåçïåêè âèíèêíåííÿ åêîëîãi÷íî çàëåæíèõ õâîðîá.

— Âèÿâëåííÿ ïðè÷èííîñòi òà åòiîëîãi¿ îíêîçàëåæíî¿ ïàòîëîãi¿ â ì.Óìàíü.

Ïðàêòè÷íi ðåêîìåíäàöi¿:

— Ðåêîìåíäàöi¿ ùîäî çìåíøåííÿ ðèçèêó çàõâîðþâàíîñòi íà åêîëîãi÷íî çàëåæíi õâîðîáè íà òåðèòîði¿ Êðèâáàñó òà Óìàíùèíè.

Ðîçäië 6.

Òåîðåòè÷íå îáãðóíòóâàííÿ ôîðìóâàííÿ åêîëîãi÷íî¿ ìåðåæi

Âèêîíàâöi:

äîêò. ãåîãð. íàóê, ïðîô. Ñîíüêî Ñ.Ï., êàíä. áiîë. íàóê, äîöåíò Ñóõàíîâà I.Ï., êàíä. ñ.-ã. íàóê, ñò. âèêë. Ïóøêàðüîâà Ò.Ì., âèêë.Ãîëóáêiíà Î.Ì.

Î÷iêóâàíi ðåçóëüòàòè:

— Ðîçðîáêà ñîöiî-àäàïòîâàíèõ ìîäåëåé åêîëîãi÷íî¿ ìåðåæi çãiäíî êîíöåïöi¿ íîîñôåðíèõ åêîñèñòåì.

— Ñòâîðåííÿ ãåîãðàôi÷íèõ áàç äàíèõ ïðèðîäíî-çàïîâiäíîãî ôîíäó Óìàíùèíè i ×åðêàùèíè.

Ïðàêòè÷íi ðåêîìåíäàöi¿:

— Íàïðÿìêè åêîëîãî-çáàëàíñîâàíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ íà òåðèòîðiÿõ ïðèðîäíî-çàïîâiäíîãî ôîíäó ïðè âèíåñåííi ¿õ «â íàòóðó».

— Íàïðÿìêè âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòiâ ïðèðîäíî-çàïîâiäíîãî ôîíäó ó åêîëîãi÷íîìó, ñiëüñüêîìó i çåëåíîìó òóðèçìi.

Ðîçäië 7. Çàñòîñóâàííÿ ãåîiíôîðìàöiéíèõ òåõíîëîãié â åêîëîãi÷íèõ äîñëiäæåííÿõ òà öèâiëüíîìó çàõèñòi

Âèêîíàâöi:

äîêò. ãåîãð. íàóê, ïðîô. Ñîíüêî Ñ.Ï., äîêò. ãåîë. íàóê, ïðîô. Ïîëîâêà Ñ.Ã, êàíä. ñ.-ã. íàóê, äîöåíò Öèãîäà Â.Ñ.

Î÷iêóâàíi ðåçóëüòàòè:

— Ñòâîðåííÿ ãåîãðàôi÷íèõ áàç äàíèõ, ïðîôåñiéíèõ òà åëåìåíòàðíèõ ÃIÑ ìîíiòîðèíãó äîâêiëëÿ, ïîòåíöiéíî-íåáåçïå÷íèõ îá’ºêòiâ â îáëàñòi öèâiëüíîãî çàõèñòó, îá’ºêòiâ ÏÇÔ.

— Âèêîðèñòàííÿ ãåîiíôîðìàöiéíèõ òåõíîëîãié ïðè åêîëîãi÷íié åêñïåðòèçi ãîñïîäàðñüêèõ îá’ºêòiâ.

Ïðàêòè÷íi ðåêîìåíäàöi¿:

— Ñõåìè îïòèìiçàöi¿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â îêðåìèõ ãàëóçÿõ òà íà ïiäïðèºìñòâàõ ïðîìèñëîâîñòi, ñiëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòó, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;

— Ðåêîìåíäàöi¿ ùîäî ðàöiîíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â ìåæàõ òåðèòîðiàëüíèõ êîìïëåêñíèõ ñõåì îõîðîíè ïðèðîäè.

ÍÀØI ÏÓÁËIÊÀÖII

Êàôåäðà åêîëîãi¿ òà áåçïåêè æèòòºäiÿëüíîñòi (ñèäÿòü çëi

âà íàïðàâî): Ïóøêàðüîâà Ò.Ì., Ñîíüêî

Ñ.Ï., Âîëîøåíþê À.Ì.; (ñòîÿòü çëiâà íàïðàâî): Äóáií Î.Ì., Áàëàáàê À.Â., Öèãîäà Â.Ñ.,

Âàñèëåíêî Î.Â., Áåçäiëü Ð.Â., Ãîëóáêiíà Î.Ì., Ïîëîâêà Ñ.Ã. Ãóðñüêèé I.Ì.

Ïðîäóêöiÿ ç âèñîêîþ åêîëîãi÷íîþ ÿêiñòþ, âèðîùåíà ç âèêîðèñòàííÿì

âåðìèêîìïîñòiâ

Ì’ÿòà ïåðöåâà, âèðîùåíà ç âèêîðèñòàííÿì

ïðîäóêöi¿ âåðìèêóëüòóðè

Æèâi îðãàíiçìè – áiîiíäèêàòîðè

ñòàíó äîâêiëëÿ

Ó÷àñíèêè íàóêîâî¿ êîíôåðåíöi¿ «Åêîëîã iÿ – øëÿõè ãàðìîíiçàöi¿

âiäíîñèí ïðèðîäè òà ñóñïiëüñòâà» íà âè¿çíî ìó ñåìiíàði ç åêîëîãi

òóðèçìó ó Áóöüêîìó êàíüéîíi

Åëåìåíòàðíà ãåîiíôîðìàöiéíà ñèñòåìà

åêîëîãi÷íî¿ ìåðåæi Óìàíùèíè

3-D çîáðàæåííÿ ðîçïîâñþäæåííÿ îíêîçà õâîðþâàíîñòi

ç âèêîðèñòàííÿì ãåîiíôîðìàöiéíèõ òåõíîëî ãié

Âèêîðèñòàííÿ êîñìi÷íèõ çíiìêiâ ó

äîñëiäæåííi åêîëîãi÷íî¿ ìåðåæi

Організація і методика викладання облікових дисциплін

DSpace сохраняет и позволяет легкий и открытый доступ ко всем видам цифрового контента, включая текст, изображения, анимированные изображения, MPEG и наборы данных

Узнать больше

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace. udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9681

Название:  Організація і методика викладання облікових дисциплін
Авторы:  Дем’янишина, Олеся Андріївна
Ключевые слова:  Облікові дисципліни;
методика викладання;
навчальний процес;
методи навчання.
Дата публикации:  23-мар-2018
Издательство:  ВСП АТК УНУС
Библиографическое описание:  Дем’янишина О. А. Організація і методика викладання облікових дисциплін / О.А.Дем’янишина //Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики підготовки молодших спеціалістів: досвід та перспективи: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. 23 березня 2018 р. – Умань: ВСП АТК УНУС, 2018. – С. 110 – 112.
Серия/номер:  УДК;378.147/377.1
Краткий осмотр (реферат):  В тезах автором охарактеризовано, що особливостями організації і методики викладання облікових дисциплін є гуманізація професійної підготовки майбутніх фахівців, яка забезпечує всебічний розвиток особистості, індивідуальний підхід до суб‘єктів навчальної діяльності. Відзначено, що основний акцент у викладанні облікових дисциплін повинен робитись не на механічне запам‘ятовування здобувачами вищої освіти навчального матеріалу, а на розвиток мислення тих, хто навчається.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса):  http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/9681
Располагается в коллекциях: Інститут економіки та бізнес-освіти

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

Репозитарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Наукова спадщина В. А. Гаврилюка: гербарій та польові щоденники

Abstract:  У статті на основі вивчення гербарних фондів Наукового гербарію Уманського національного університету садівництва (UМ), архівних матеріалів і літератури охарактеризовано вклад уманського ботаніка В. А. Гаврилюка (1928-2005) Уманського сільськогосподарського інституту (УСГІ) (правонаступник Уманський національний університет садівництва (УНУС)) у вивченні флори Арктики (Берингове узбережжя Чукотки (1956-1958, 1962) і затока Корфа, Камчатка (1960)). Наведено біографічні дані вченого.
Проведена у 2013-2016 рр. інвентаризація гербарних фондів гербарію УНУС, який було зареєстровано в 2016 р. у Index Herbariorum із акронімом UM, поклала початок подальшому опрацюванню колекцій наукового гербарію В.А. Гаврилюка, що входить до його складу. Його колекція віднесена до складової частини – наукова та оформлена як іменна і налічує близько 200 гербарних зразків (г.з.). Серед виявлених г.з. відмічено флору Арктики – Чукотка (31), Камчатка (14), які датовані 1956-1960 рр., а також флора Ленінградської області, Карпат, Криму, Умані, зокрема колекційного ботанічного розсадника УСГІ. Гербарні зразки несуть неабияку наукову цінність і доступні для студентів, аспірантів, викладачів та ін. наукових установ.
Встановлено, що фонди Наукового гербарію УНУС (UM) зберігають невелику кількість арктичних зборів аспіранта лабораторії Крайньої Півночі Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова (БІН) В.А. Гаврилюка. Проведено дослідження, що під час навчання в аспірантурі, здійснюючи експедиції з співробітниками лабораторії його основні збори ввійшли до колекцій Чукотки (збори В. А. Гаврилюка та його наукового керівника професора Б.А. Тихомирова – 1956-1958 і 1962 рр. (3000 г.з.) і Камчатки (В.А. Гаврилюка і А.Є. Катеніна – 1960 р.) (1000 г.з.), що зберігаються у БІНІ (LE). Вони слугували основою для написання десятитомного видання «Арктической флоры СССР» (1960-1987) започаткованого російським науковцем О.І. Толмачовим. Уманський дослідник зайняв достойне місце серед 133 ботаніків БІН, життя яких, хоча і різною мірою, було пов’язане з Арктикою.
Висвітлено Чукотські збори (1956 р.) та Камчатські збори (1960 р.), які представлені видами родин Magnoliópsida=Dicotylеdones: Apiacea, Betulaceae, Brassicaceae, Diapensiaceae, Droseraceae, Ericaceae, Lentibulariaceae, Menyanthaceae, Onagraceae, Portulacaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Salicaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae.
Liliopsida=Monocotyledones: Cyperaceae, Juncaceae, Juncaginaceae, Liliaceae, Poaceaе.
Опрацьовано архівні матеріали музею історії університету (фотографії) та відмічено, що він приймав участь також в експедиції на Полярний Урал (1959 р. ), однак у гербарному фонді г.з. даного регіону відсутні. Архів вченого налічує велику кількість фотографій і акварельних рисунків рослинності Чукотки, Камчатки та природних ландшафтів, а також польові щоденники, листи.
Акварельні зображення арктичних рослин виконані молодим ботаніком під час експедиційних досліджень з натури. Вони є цінним надбанням і зберігаються у музейній кімнаті Наукової бібліотеки УНУС.
Зібраний та оформлений великий матеріал було висвітлено у наукових працях та дисертаційній роботі В.А. Гаврилюка, яка була захищена в 1962 р. в Тартуському державному університеті (м. Тарту, Естонія). Представлено хронологічний покажчик наукових праць В.А. Гаврилюка.
Обґрунтовано наукові інтереси В.А. Гаврилюка впродовж 1962-2000 рр., де він працював на кафедрі ботаніки УСГІ, а згодом на посаді завідувача (1979-1997 рр.). Впродовж життя культивував квітково-декоративні рослини, здійснював обмін насінням із ботанічними садами та іншими установами України й зарубіжжя. За його керівництва на ботанічному розсаднику кафедри ботаніки УСГІ була зібрана колекція цікавих рослин, яка стала підґрунтям для виконання науково-дослідної теми «Інтродукція нових декоративних багаторічників в умовах Умані». Науковцем було зібрано надзвичайно велику колекцію сукулентів, насамперед кактусів, а також рідкісних видів рослин.
За архівними матеріалами встановлено листування В.А. Гаврилюка із вченими Скандинавії, Франції, США, Канади та квітникарями-аматорами України.
Впродовж багатьох років Віктор Антонович був куратором історичного гербарію кафедри ботаніки, сприяв його поповненню та передав до його складу власні гербарні збори.
В статье на основании изучения гербарных фондов Научного гербария Уманского национального университета садоводства (UМ), архивных материалов и литературы охарактеризованы вложения ботаника В.А. Гаврилюка (1928-2005) Уманского сельскохозяйственного института (УСХИ) (правопреемник Уманский национальный университет садоводства (УНУС)) в изучении флоры Арктики (Берингово побережья Чукотки (1956-1958, 1962) и залив Корфа, Камчатка (1960)). Приведены биографические данные ученого.
Проведенная в 2013-2016 гг. инвентаризация гербарных фондов гербария УНУС, который был зарегистрирован в 2016 г. в Index Herbariorum с акронимом UM, положила начало дальнейшей обработке коллекций научного гербария В.А. Гаврилюка, что входит в его состав. Его коллекция входит в часть – научная, которая оформлена как именная и насчитывает около 200 гербарных образцов (г.о.). Среди г.о. отмечено флору Арктики – Чукотка (31), Камчатка (14) 1956-1960 гг., а также флора Ленинградской области, Карпат, Крыма, Умани, в частности коллекционного ботанического питомника УСХИ. Гербарные образцы несут немалую научную ценность для студентов, аспирантов, преподавателей и др. научных учреждений.
Определено, что фонды Научного гербария УНУС (UM) имеют небольшое количество арктических г.о. аспиранта лаборатории Крайнего Севера Ботанического института им. В.Л. Комарова (БИН) В.А. Гаврилюка. Проведено исследование, во время обучения в аспирантуре, совершая экспедиции с сотрудниками лаборатории его основные гербарии вошли в коллекции Чукотки (В.А. Гаврилюк и его научный руководитель профессор Б.А. Тихомиров – 1956-1958 и 1962 гг. (3000 г.о.) и Камчатки (В.А. Гаврилюк и А.Е. Катенин – 1960 г.) (1000 г.о.), хранящиеся в БИН (LE). Они послужили основой для написания десятитомного издания «Арктической флоры СССР» (1960-1987 гг.) начатого российским ученым А.И. Толмачевым. Уманский исследователь занял достойное место среди 133 ботаников БИН, жизнь которых, хотя и в разной степени, была связана с Арктикой.
Описаны г.о. Чукотские (1956 г.) и Камчатские (1960 г.), которые представлены видами семейств Magnoliópsida=Dicotylеdones: Apiacea, Betulaceae, Brassicaceae, Diapensiaceae, Droseraceae, Ericaceae, Lentibulariaceae, Menyanthaceae, Onagraceae, Portulacaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Salicaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae.
Liliopsida=Monocotyledones: Cyperaceae, Juncaceae, Juncaginaceae, Liliaceae, Роасеае.
Обработано архивные материалы музея истории университета (фотографии) где отметили, что В.А. Гаврилюк принимал участие в экспедиции на Полярный Урал (1959 г.), однако в гербарному фонде г.о. данного региона отсутствуют. Архив ученого насчитывает большое количество фотографий, акварельных рисунков растительности Чукотки, Камчатки и природных ландшафтов, а также полевые дневники, письма.
Акварели арктических растений выполнены молодым ботаником во время экспедиционных исследований с натуры. Они являются ценным достоянием и хранятся в музейной комнате Научной библиотеки УНУС.
Собранный и оформленный материал был изложен в научных статьях и диссертационной работе В.А. Гаврилюка, которая была защищена в 1962 г. в Тартуском государственном университете (г. Тарту, Эстония). Представлен хронологический указатель научных трудов В.А. Гаврилюка.
Также представлены научные интересы В.А. Гаврилюка на протяжении 1962-2000 гг., когда он работал на кафедре ботаники УСХИ. В этот период он культивировал цветочно-декоративные растения, проводил обмен семенами с ботаническими садами и другими учреждениями Украины и зарубежья. За его руководства, на должности заведующего в 1979-1997 гг., на ботаническом питомнике кафедры была собрана коллекция интересных растений, редких и исчезающих видов, а также чрезвычайно большую коллекцию суккулентов, кактусов. Данная коллекция стала основой для выполнения научно-исследовательской темы «Интродукция новых декоративных многолетников в условиях Умани».
По архивным материалах (письма) определено переписки В.А. Гаврилюка с учеными Скандинавии, Франции, США, Канады и цветоводами-любителями Украины.
На протяжении многих лет Виктор Антонович был куратором исторического гербария кафедры ботаники, способствовал его пополнению и передал в его состав собственные гербарные образцы.
The article highlights the life of V.A. Havryliuk (1928-2005), a botanist of Uman Agricultural Institute (later Uman National University of Horticulture) and his contribution to the study of flora of the Arctic (Bering coast of Chukotka, 1956-1958, 1962) and the Gulf of Korf, Kamchatka (1960). The study was conducted on the basis of resources of the Scientific Herbarium of Uman National University of Horticulture (UNUH).
Inventory of the herbarium of UNUH, registered in 2016 in Index Herbariorum under the acronym UM, initiated further development of scientific herbarium collections of V. A. Havryliuk. His collection is an integral part of the herbarium. It is also framed as nominal and enlists over 200 herbarium specimens (h.s.) including Arctic flora of Chukotka (31), Kamchatka (14), which date back to 1956-1960, and flora of the Leningrad region, the Carpathians, the Crimea, and Uman, as well as the collection of botanical nursery of Uman Agricultural Institute. Herbarium specimens are of remarkable scientific value and are available for students, teachers and research institutes.
The study demonstrated that the resources of the Scientific Herbarium of UNUH (UM) contain some material from Arctic herborization of V.A. Havryliuk, representing a period when he was a postgraduate student working at the Far North laboratory of Komarov Botanical Institute. The research revealed that the key specimens, found at the time of his doctoral studies and during his expedition trips accompanying laboratory scientists, are incorporated in the collections of Chukotka (specimens of V. A. Havrilyuk and his supervisor Professor Boris Tykhomyrov – 1956-1958 and 1962) (3000 h.s.) and Kamchatka (V.A. Havryliuk and A.Ye. Katenin – 1960) (1000 h.s.), and are stored in Komarov Botanical Institute (LE).
These specimens served the background for a ten-edition series of «The Arctic Flora of USSR» (1960-1987), initiated by the Russian scientist O.I. Tolmachov. The Uman researcher achieved a rightful place among 133 botanists of Komarov Botanical Institute, who devoted their lives to the study of the Arctic.
Chukotka (1956) and Kamchatka (1960) specimens were presented by the following types of families: Magnoliópsida = Dicotyledones: Apiacea, Betulaceae, Brassicaceae, Diapensiaceae, Droseraceae, Ericaceae, Lentibulariaceae, Menyanthaceae, Onagraceae, Portulacaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Salicaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae.
Liliopsida = Monocotyledones: Cyperaceae, Juncaceae, Juncaginaceae, Liliaceae, Poaceae.
The analysis of the archive materials of the Museum of the University of History (photos) revealed that V. A. Havryliuk took part in the expedition trips to the Polar Urals (1959). However, herbarium specimens representing this area are not registered in the herbarium resources. The archive of the scientist comprises a large number of photos and watercolor drawings of Chukotka and Kamchatka vegetation, natural landscapes, field journals, and his personal correspondence.
Watercolors featuring Arctic plants have been painted from nature during field research. They are on display in the museum room of the Scientific Library of UNUH.
All the data collected over many years of research and scientific studies were used as source material for numerous academic papers and thesis work of V.A. Havryliuk, defended in 1962 in the University of Tartu (Tartu, Estonia).
The article presents a chronological index of academic papers of V.A. Havryliuk.
Scientific interests of V.A. Havryliuk during 1962-2000 as a lecturer of the Department of Botany of Uman Agricultural institute, and later as the Head of the Department of Botany (1979-1997), were versatile. He was keen on growing flowers and ornamental plants, cooperating with botanical gardens and other Ukrainian and foreign institutions.. A lot of rare plants were collected under his supervision of the botanical nursery at the Department of Botany in Uman Agricultural Institute. That very collection served the foundation for the research topic «Introduction of new ornamental perennial plants in a climate of Uman». The scientist has also made a huge collection of succulents, especially cacti and rare plants.
The personal correspondence of V.A. Havryliuk with scientists from Scandinavia, France, USA, Canada and amateur florists from Ukraine was analyzed.
Over the years Victor Antonovych was the curator of the historical herbarium at the Department of Botany, contributed greatly to its expansion and contributed his own herbarium specimens.

ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС

Вітаємо вас на нашому сайті!!!

ВСП «Шевченківський фаховий коледж Уманського НУС» – заклад фахової передвищої освіти, який є структурним підрозділом Уманського національного  університету садівництва, здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

Коледж здійснює підготовку спеціалістів за такими спеціальностями:

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

За свою  91-річну історію  змінювалася назва навчального закладу, його профіль, але мета  залишалася завжди – підготовка висококваліфікованих спеціалістів народного господарства.

Основна перевага для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою (9 класів):

 • мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації за скороченими термінами підготовки:

  — Уманський Національний університет садівництва;

  — Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ;

  — Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського;

  — Черкаський державний технологічний університет,

  — Одеський державний аграрний університет;

  — Національний університет „Львівська політехніка”;

  — Київський національний університет будівництва  й архітектури та ін.

Крім диплома молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра, випускники нашого коледжу отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, а також мають можливість отримати робітничі професій:

 • водій автотранспортних засобів категорій В, С1, С;
 • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2, D1;
 • оператор комп’ютерного набору ІІ категорії.  

Студенти коледжу мають можливість навчатися  за державним замовленням або за кошти юридичних чи  фізичних осіб.

Випускники коледжу мають право:

Вступ до університету за ступеневою освітою (відразу на 3 курс за обраною спеціальністю та на 2 курс за іншими спеціальностями) за співбесідою у вигляді тестування на державні місця та за контрактом (плата лише за 3 та 4 курс університету)

Здобути обрану спеціальність  можна на денній та заочній формах навчання.

_____________________________________________________________________________

Пропонуємо переглянути відео ролик

про наш навчальний заклад


Сторінками історії

у Шевченківському фаховому коледжі Уманського НУС


_____________________________________________________________________________

Овчарук Василь Іванович

Овчарук Василь Іванович

Науковий ступінь: доктор с. -г. наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки: (098) 604 06 30
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: 0000-0003-2115-0916


Місце і дата народження:
19 червня 1952 року в с. Шустівці, Кам?янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1978 році закінчив Кам’янець –Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Докторську дисертацію на тему: «Теоретичне обґрунтування і агротехнічні основи вирощування петрушки і селери для продовольчого та насінницького використання в умовах південно-західної частини Лісостепу України» захистив у 1999 році. В 2001 році присвоєно вчене звання професора, Нагороди, відзнаки: відмінник освіти України, 2005 р.; академік Національної академії наук вищої освіти України, 2005 р.; відмінник аграрної освіти і науки України 1,2,3 ступеня 2007, 2009, 2011 рр.; Знак Пошани, 2008 р.; почесна відзнака Національної академії аграрних наук України, 2012 р.


Напрям наукового дослідження:
«Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій вирощування капустяних, коренеплідних, зеленних, бобових, гарбузових овочевих культур та картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України»


Викладає навчальні дисципліни:
Овочівництво, Органічне овочівництво, Овочівництво відкритого і закритого ґрунту


Діяльність:

 • З 1990 року по 1994 рік – доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства і меліорації Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 1994 року по 1997 рік – навчався в докторантурі Національного аграрного університету
 • З 2000 року по 2017 рік – завідувач кафедри плодоовочівництва, лісового і садово-паркового господарства Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2002 року по 2014 рік – проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2017 року по 2019 рік – професор кафедри садівництва і виноградарства Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2019 року і по теперішній час – професор кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства.

Наукова школа:

 1. Мулярчук О.І. «Оптимізація елементів технології вирощування пізньостиглих сортів капусти білоголової в умовах західного Лісостепу України» 2010 р. НУБіП.
 2. Мялковський Р.О. «Оптимізація елементів технології вирощування ранньої картоплі в умовах південної частини західного лісостепу України» 2011 ПДАТУ
 3. Потапський Ю.В. «Ефективність елементів технології вирощування коренеплодів моркви в умовах південної частини західного лісостепу України» 2012 р. Інститут овочівництва і баштанництва м. Харків
 4. Безвіконний П.В. «Оптимізація елементів технології вирощування буряків столових в умовах південної частини західного лісостепу України» 2013 Інститут овочівництва і баштанництва м. Харків
 5. Гойсюк Л.В. «Обгрунтування елементів технології вирощування кабачка кущового в умовах західного лісостепу України» 2013 р. НУБіП
 6. Кушнірук Т.М. «Адаптивні технології вирощування огірка в умовах південної частини лісостепу західного України» 2014 р. Інститут овочівництва і баштанництва м. Харків
 7. Трояновська О. М. «Обгрунтування основних елементів технології конвеєрного вирощування васильків справжніх в умовах південної частини лісостепу західного України» 2014 р. Інститут овочівництва і баштанництва м. Харків
 8. Лендел В.Ф. «Вдосконалення елементів технології вирощування гарбуза мускатного в умовах Правобережного лісостепу України» 2015. Захищена кандидатська дисертація.

Наукові статті:

Опубліковано більше 200 наукових статей:

 1. Овчарук В. І., Мулярчук О.І., М’ялковський Р.О., Безвіконний П.В. Поєднання позакореневого підживлення мікродобривами та їх вплив на біологічні параметри рослин буряка столового. Вісник УНУС. Вип.№1, — 2019. – С. 70-75.
 2. Овчарук В.І., М’ялковський Р.О., Безвіконний П.В. Оцінювання якості бульб картоплі сортів різної стиглості залежно від умов вирощування. Збірник наукових праць Уманського НУС. Частина 1. Сільськогосподарські науки. Вип. 94. – 2019. – С. 274-285.
 3. Овчарук В.І., Мулярчук О.І. Вихід біопалива з сортів сорго цукрового залежно від фону живлення і густоти стояння рослин. Збірник наукових праць ПДАТУ Сільськогосподарські науки. 2018. Вип.28. – С. 78-85.
 4. Овчарук В.І. Ріпчаста цибуля з розсади. Плантатор. – 2018. – №4. – С. 50-51.
 5. V. Ovcharuk, O. Ovcharuk, T. Hutsol, L. Mykhailova, N. Semenyshena, B. Dziedzic. Influence of sowing methods and seeding norms on crop production and bean harvest. Scientifica chievements in agricultural engineering, agronomy and veterinaryme dicine, Vol. II, № 1, Traikon S.C, Krakow, 2017,pp. 218-247, ISBN 978-83-65180-19-3/
 6. V. Ovcharuk, O. Doroshenko, Y. Babiy, A. Stepas. Assessment and Development Perspectives of Solar Energyin Khmelnytskyi Region. January 2018/ Inbook: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer International Publishing. P. 743754.
 7. Овчарук В.І., Овчарук О.В. Особливості симбіотичної продуктивності сортів квасолі залежно від глибини загортання насіння в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань. – Вип.88, — частина 1, 2016. – С.279-280.
 8. Овчарук В.І., Гойсюк Л.В. Наукове обґрунтування технології вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного. Вісник Житомирського національного університет. 2015. — №2(50), т.1. – С.152-156.
 9. Овчарук В.І., Гойсюк Л.В. Біоенергетична ефективність вирощування кабачків в умовах Лісостепу західного. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 4.2 Сільськогосподарські науки – 2015 р. – Вип. 2 (85) Том 1. – С.58-61.
 10. Овчарук В.І. Агроэкологические особенности технологи выращивания фасоли в условиях западной Лесостепи Украины «Инновационныетехнологии в сельскомхозяйстве в лесном комплексе : теория и практика» : Сборник научных трудов по результатам работы международной научно-практической конференции. Вологда – молочное : ВСГМХА, 2015 – с. 76-80.
 11. Овчарук В.І. Вплив температурного режиму грунту на урожайність та біометричні показники коренеплодів моркви. Збірник наукових праць. Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Серія «Рослинництво» — 2015 р. – т.1. — №18. с. 183 – 187.
 12. Овчарук В.І. Характеристика сортів квасолі за їх особливостями в умовах Лісостепу Західного. Вісник Сумського національного університету. – Суми. – Вісник 9 (28), 2015. с. 117-121.

Патенти України:

 1. Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова кругова теплиця. Деклараційний патент на корисну модель № 15291, 2006 р.
 2. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Пристрій для вловлювання плодів при збиранні урожаю вібраційними машинами. Патент на корисну модель № 25081 від 2007 р.
 3. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Сушарка. Патент на корисну модель № 23395. —  2007 р.
 4. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Зернозбиральний комбайн із сушаркою для зерна. Патент на корисну модель № 31208, 2008 р.
 5. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.ПАТ.38367 України. Побутова сушарка. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 12.01.2009.
 6. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф.Пристрій для удобрення і формування кореневої системи плодових і ягідних культур. Патент 16407, 2009 р.
 7. Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.42453 Україна. Застосування мінікоренеплодів для вирощування моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 10. 07.2009 р.
 8. Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. ПАТ.43016. Україна. Спосіб зберігання коренеплодів моркви. Подільський держ. аграрно-тех. університет. Зареєстровано 27.07.2009 р.
 9. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. ПАТ.40874.Україна. Сушарка-Водонагрівач. Подільський держ. аграрно-тех. у-тет. Зареєстровано 27.04.2009.
 10. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Патент на корисну модель № 56797 пристрій для збирання ягід і цвіту. Подільський державний аграрно-технічний університет, зареєстровано25.01.2011 р.
 11. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Понеділок В.Ф. Патент. Захист систем опалювання і водопостачання від розморожування.
 12. М’ялковський Р.О., Овчарук В.І., Житомірський А.В. Спосіб обробітку ґрунту під посадку картоплі. Патент на корисну модель № 106398 зареєстровано 25.04.2016 р. Патент на корисну модель. 2011р.
 13. Овчарук В.І., Божок А.М. Патент на корисну модель №63143. Геліо дистилятор. ПДАТУ Зареєстр.26.09.2011 р.
 14. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М. Побутова сушарка. Патент на корисну модель. № 67975 Зареєстр.12.03 2012р.
 15. Бахмат М.І., Овчарук В.І., Божок А.М., Чинчик О.С. Спосіб визначення об’єму рослини. Патент на корисну модель №78384 11.03 2013р.
 16. Овчарук В.І., Рихлівський І.П., Потапський Ю.В. Спосіб зберігання моркви. ПАТ. 430164, Д01F 25/00.Патент на корисну модель. №4 2009/14 02683 ; заяв. 24.09/14.
 17. М’ялковський Р.О., Овчарук В.І. Пристрій для різання насіннєвої картоплі. Патент на корисну модель №106402 2015 р.
 18. М’ялковський Р.О., Овчарук В.І. Спосіб вирощування картоплі. Патент на корисну модель №130296 зареєстровано 10.12.2018 р.

Блог кафедри екології для учителів: НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ/RESEARCH ACTIVITIES

Завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук

Мудрак Олександр Васильович є:

1) Членом редакційної колегії наукового журналу “Людина та довкілля. Проблеми неоекології” Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як фахового видання Категорія “Б” (географічні науки). Наказ МОНУ №409 від 17.03.2020.

Рік заснування: 1999 рік 

Тематика: теоретичні, прикладні екологічні та географічні дослідження компонентів довкілля, еколого-медичні дослідження, геоекологічний моніторинг, географічні та екологічні проблеми геосистем різного рівня (дослідження, оцінки, моделювання та ін.)

ISSN:1992-4224 (Print)     ISSN: 2415-7678 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5097 від 03.05 2001 року  

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата географічних наук (http://journals.uran.ua/ludina_dov/about/editorialPolicies#custom-0).

2) Членом редакційної колегії науково-теоретичного “Агроекологічного журналу” як фахового видання Категорія “Б” (біологічні, сільськогосподарські, економічні науки). Наказ МОНУ №409 від 17.03.2020 (http://journalagroeco.org.ua/pages/view/edit).

Журнал включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз: Research Bib Journal Database (Японія), РИНЦ (Російська Федерація), Index Copernicus (Республіка Польща), Googlе Scholar (США), Ulrich’s Periodicals Directory (США)).

Рік заснування: 2001

Тематика: Агроекологічний журнал публікує рецензовані оригінальні дослідницькі та оглядові статті з усіх аспектів різноманітності в біології та екології від індивідуума до рівня екосистеми. Публікуються статті, що стосуються біорізноманіття, екології населення, еволюційної біології, екологічної генетики, спільнот багатьох видів, природоохоронної біології, теоретичних моделей, агроекологічних досліджень і управління біоресурсами. Приймаються як польові дослідження, так і лабораторні експерименти, а також дослідження природних і антропогенно-трансформованих екосистем, міських ландшафтів і агроекосистем. Авторам пропонується надавати свої ідеї і вносити у розуміння екологічні та біологічні механізми у біосистемах. Різноманітність біосистеми фокусується на дослідженнях хорошої якості, звітності науково-обґрунтованих спостережень і обґрунтованих висновків, які доводять нову і важливу інформацію до відома ширшого міжнародного наукового співтовариства.

До журналу приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:

 • 101 Екологія;
 • 201 Агрономія;
 • 091 Біологія;
 • 051 Економіка;
 • 205 Лісове господарство;
 • 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

  Науково-періодичне видання «Агроекологічний журнал» входить до Категорії Б наукових фахових видань України за профілем таких наук:

 • Біологічні (17.03.2020) – наказ
 • Сільськогосподарські (17.03.2020) – наказ
 • Економічні (17.03.2020) – наказ

Засновники: Інститут агроекології і природокористування НААН; Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України»

Свідоцтво про реєстрацію: № 23578-13418 ПР, 9/27/2018

ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

3) Членом редакційної колегії науково-практичного журналу “Збалансоване природокористування як фахового видання Категорія “Б” (сільськогосподарські, економічні науки). Наказ МОНУ №409 від 17.03.2020 (http://journals.uran.ua/bnusing/pages/view/editorial).

Журнал включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз: Research Bible (Японія), RePEc (США), Google scholar (США), РИНЦ (Російська Федерація), Advanced Science Index (Німеччина), Polska Bibliographia Naukowa (Республіка Польща), Scientific Indexing Services.

Рік заснування: 2012 рік

Тематика: Журнал висвітлює питання екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, лісових екосистем, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем.

Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування» входить до Категорії Б наукових фахових видань за такими спеціальностями:

 • 051 – Економіка – наказ
 • 101 – Екологія – наказ
 • 201 – Агрономія – наказ
 • 205 – Лісове господарство – наказ
 • Співзасновниками видання є Інститут агроекології і природокористування НААН України та Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18960-7750 Р від 29.05 2012 року  
 • Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком» (Свідоцтво про реєстрацію ДК № 4293 від 02.04.2012).
 • ISSN: 2310-4678 (print)
 • ISSN: 2310-4678 (online)

Завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук

Мудрак Олександр Васильович

ВИБОРИ РЕКТОРА 2019 | НУФВСУ

ОГОЛОШЕННЯ

 • Оголошення про вибори ректора на офіційному веб-сайті МОН
 • Оголошення про вибори ректора у газеті «Освіта України»
 • Інформація про співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників та виборних  представників з числа студентів для участі у виборах ректора НУФВСУ
 • Інформація про групи структурних підрозділів та розподіл квоти виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора НУФВСУ
 • ГРАФІК проведення загальних зборів працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками,   угрупах структурних підрозділів, відокремленому структурному підрозділі для виборів представників для участі у виборах ректора НУФВСУ
 • СКЛАД комісій, які здійснюватимуть реєстрації учасників загальних зборів працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками,   угрупах структурних підрозділів, відокремленому структурному підрозділі для виборів представників для участі у виборах ректора НУФВСУ
 • Перелік документів, що посвідчують особу під час участі у заходах з проведення виборів ректора НУФВСУ
 • Завдання та функції представника Організаційного комітету з проведення виборів ректора НУФВСУ на зустрічах з виборцями кандидатів на посаду ректора університету
 • СПИСКИ ВИБОРЦІВ
 • Оголошення про вибори
 • Інформація  про Співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників та виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 року
   

ЛИСТИ

НАКАЗИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРОТОКОЛИ

 Організаційний комітет

Виборча комісія

Дільнична виборча комісія

ПРОГРАМИ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ РЕКТОРА

ГРАФІКИ ЗУСТРІЧЕЙ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ РЕКТОРА

Септимана Unus | Polaris000

Итоги 1 недели

Прошедшая неделя была первой неделей Google Summer of Code — первой из двенадцати. На всякий случай, если вы не имеете представления о моем проекте, он предназначен для создания эталонных реализаций нескольких показателей, в частности, тех, которые были разработаны Рабочей группой по эволюции. Эти метрики должны быть созданы с использованием jupyter notebooks, pandas и matplotlib.

Каждую неделю я буду резюмировать свои задачи на эту неделю, любые проблемы, с которыми я столкнулся, свои задачи на следующую неделю, а также краткое изложение встречи с наставниками, проведенной в конце недели.

Задачи на 1 неделю

 • Создать в репозитории Evolution Working Group проблему, касающуюся нового формата
  эталонных реализаций.
 • Создайте реализацию для метрики Code_Changes-git в соответствии с новой структурой и отправьте ее в мой репозиторий для отслеживания проектов.

Сводка

 • Проблема с новым форматом (# 153) Готово
  Если вы пропустили новый формат (он обсуждался в последнем посте), он в основном включает один класс в записной книжке, который будет импортирован как часть модуля для использования в различных проектах. В любом случае, мне удалось открыть его, и указанную проблему можно найти здесь.

 • Создайте новую реализацию (pandas) для метрики Code_Changes-git Готово
  Существующая реализация состоит из двух частей: класса и внешнего анализа. Для новой реализации все, что мне нужно было сделать, это переместить анализ в класс.

  Двумя наиболее важными методами, которые напрямую связаны с вычислением метрики, являются: compute и compute_timeseries .Пока
  compute вычисляет одно значение метрики для каждого репозитория, compute_timeseries делает то же самое через регулярный интервал, например месяц или неделю. Таким образом, используя compute_timeseries , вы получаете фрейм данных со строками, имеющими значение метрики для каждого повторяющегося «периода».

  Псевдокод для compute_timeseries приведен ниже:

   compute_timeseries (период)
   для каждого репозитория в Perceval_data:
     группировать данные на основе года, за которым следует период в DataFrame df
  
     создать отдельный DataFrame all_periods, который содержит все возможные интервалы размера "период" от начальной даты до конечной даты данных
  
     выполнить внешнее слияние all_periods с df и добавить в словарь this. вернуть словарь с DataFrames каждого репозитория
   

$ \

$

Информация о встрече

Сегодня у меня были регулярные еженедельные встречи со своими наставниками по поводу моего прогресса. Краткое содержание встречи приводится ниже.

Повестка дня

 • Изменение в новой структуре реализации
 • Задачи на ближайшую неделю

Сводка

 • Изменение в новой структуре реализации
  Мои наставники (Хесус, Валерио и Пранджал) и я чувствовали, что создание родительского класса для всего модуля скриптов Python, сгенерированных из эталонных реализаций, было бы отличной идеей.Об этом шла речь на последней еженедельной встрече IRC. Этот класс будет иметь все существующие функции многократного использования, такие как чтение данных из Perceval и преобразование их в Pandas DataFrame. Это часть моих задач на ближайшую неделю.

 • Задачи на ближайшую неделю

  • Создайте корневой класс (# 154) , как описано. Все метрики унаследуют от него код многократного использования. Это также упростило бы создание модуля всех реализаций.

  • Измените реализацию Code_Changes-git (# 155) , присутствующую в моем трекере проектов, в соответствии с последними изменениями, а именно корневым классом, от которого будет унаследован класс метрики. После утверждения он будет добавлен в репозиторий рабочей группы Evolution.

  • Создайте эталонную реализацию Code_changes-git без pandas (# 156) , поскольку метрики могут быть реализованы без использования pandas.Некоторые части кода pandas могут быть немного сложными, поэтому эта идея была представлена. На данный момент мало что обсуждается. Обсуждение состоится в выпуске № 156, ссылка на который указана выше.

  • Создайте реализации для следующих нескольких показателей (# 157) на основе графика моего предложения. Метрики, над которыми нужно работать, скорее всего, будут:

Протокол этой встречи можно найти здесь.

Следующее собрание состоится 7 июня.

Unus Americanus ex Virginia. Aetat 23 / W. Hollar ad vivum delin. et fecit. — цифровой файл из оригинального отпечатка

Библиотека Конгресса не владеет правами на материалы в своих коллекциях. Следовательно, он не лицензирует и не взимает плату за разрешение на использование таких материалов и не может предоставить или отказать в разрешении на публикацию или иное распространение материала.

В конечном счете, исследователь обязан оценить авторские права или другие ограничения на использование и получить разрешение от третьих лиц, когда это необходимо, перед публикацией или иным распространением материалов, найденных в фондах Библиотеки.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к оригинальным элементам см . : Коллекция Fine Print — Информация о правах и ограничениях

 • Консультации по правам :
  Нет известных ограничений на публикацию в США. Использование в других странах может быть ограничено законами других стран. Для получения общей информации см. «Авторские права и другие ограничения…, «https://www.loc.gov/rr/print/195_copr.html
 • Номер репродукции :

  LC-DIG-ppmsca-13483 (цифровой файл с оригинальной печати)
  LC-USZC4-4603 (прозрачная цветная пленка для копирования)
  LC-USZCN4-119 (цветная пленочная копия негр.)
  LC-USZ62-114953 (ч / б пленка, копия негр.)

 • Телефонный номер :

  FP — XVII — H733, № 2009 (размер A) [P&P]

 • Консультации по доступу :

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно. (Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне
Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на
сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через
Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

 1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично
  зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или
  прозрачность.Если поле «Номер воспроизведения» выше включает номер воспроизведения, который начинается
  с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала
  и имеет достаточное разрешение для большинства целей публикации.

 2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше:
  Вы можете использовать номер репродукции, чтобы приобрести копию в Duplication Services. Это будет
  составлен из источника, указанного в скобках после номера.

  Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала
  цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию
  оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог
  запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

 3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации:
  Как правило, вы можете приобрести качественную копию через службу копирования.Укажите номер телефона
  перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на
Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках.
и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение)
доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

 1. Оцифрован ли элемент? (Миниатюрное (маленькое) изображение будет видно слева.)

  • Да, товар оцифрован.
   Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть
   просматривать в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых
   случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки
   Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались
   ограничения.
   В качестве меры по сохранности мы, как правило, не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение
   доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой
   библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и
   пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть
   в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
  • Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.
 2. Указывают ли вышеприведенные поля с рекомендациями по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат,
  типа микрофильмов или копий?

  • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому
   суррогат.
  • Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к # 3.
 3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка.
  Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут.
  Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может
  посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей
Спросите в библиотеке или позвоните в читальный зал с 8:30 до
5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

«Воздействие табачного дыма более чем оскорбительно, это жестоко и неприемлемо» Джеффри С. Кинслер

Аннотация

В деле МакКинни против Андерсона Апелляционный суд девятого округа установил, что принудительное воздействие табачного дыма в окружающей среде (ETS) может представлять собой жестокое и необычное наказание. Однако пятый, седьмой и десятый округа пришли к противоположному выводу. Верховный суд должен подтвердить решение Девятого округа по делу МакКинни по двум причинам. Во-первых, медицинские доказательства, представленные после того, как Девятый округ вынес решение, что МакКинни подтверждает убеждение этого суда, «что отношение нашего общества изменилось, по крайней мере, до такой степени, что оно нарушает текущие стандарты приличия, подвергая не желающих заключенных уровням ETS, которые представляют необоснованный риск вред их здоровью «. Таким образом, любые дискуссии относительно опасностей ETS закончились выпуском отчета EPA 1993 года.Во-вторых, решение Девятого округа по делу МакКинни следует оставить в силе, поскольку оно соответствует прецеденту Восьмой поправки. Отношения заключенных с тюремными властями носят доверительный характер. Таким образом, тюремные чиновники обязаны не только защищать заключенных от физического вреда, но и обеспечивать им безопасные условия жизни. Кроме того, принуждение заключенных к жизни в опасных условиях, например, в камерах, заполненных дымом, так же опасно, если не так жестоко и необычно, как и многие наказания, предусмотренные создателями Конституции. За последние двадцать лет федеральные суды неоднократно постановляли, что воздействие на заключенных веществ или условий, менее опасных, чем ETS, является жестоким и необычным наказанием. «Таким образом, поскольку нет никаких юридических или медицинских причин, чтобы подвести черту под ETS, суды теперь должны настаивать на том, чтобы в тюрьмах было запрещено курение или, по крайней мере, ограничить его определенными тюремными блоками. медицинские доказательства, связывающие ETS с раком легких, сердечными заболеваниями и некоторыми другими рисками для здоровья некурящих.Раздел III исследует историю запрета Восьмой поправки на жестокие и необычные наказания, особенно в том, что касается опасных или нездоровых условий содержания в тюрьмах. В разделе IV анализируется решение Девятого округа по делу МакКинни против Андерсона. I. В разделе V ставится под вопрос, будет ли судебный запрет на курение сам по себе жестоким и необычным наказанием для курильщиков. Наконец, в разделе VI изложены две причины, помимо тех, которые были сформулированы Девятым округом, для того, чтобы Верховный суд утвердил МакКинни.

Николас Кайзер, М. Якуб Мирза, Джамал М. аль-Барзинджи, Икбал Унус, все граждане США и Бассам Осман, постоянный житель США и гражданин Сирии, в качестве попечителей Регистрации товарного знака фонда Amana Mutual Funds Trust

Описание Дата Код события
НАЗНАЧЕН ЭКСПЕРТАТОРу 20 апреля 2001 г. 1 ДОК D: Назначен экзаменатору
НАЗНАЧЕН ЭКСПЕРТАТУ 2001-05-01 2 ДОК ДОК: Examiner
НЕЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАПИСАНО 2001-05-02 3 CNRT F: Первое действие
ПЕРЕПИСКА, ПОЛУЧЕННАЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ БЮРО 2001-05-18 4 CRFA Входящая корреспонденция
УТВЕРЖДЕНО ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО — ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР 15.08.2001 5 CNSA O: Исходящая корреспонденция
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ 12-12-2001 6 NPUB O: Исходящая корреспонденция
ОПУБЛИКОВАНА ДЛЯ ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЯ 2002-01-01 7 PUBO A: Разрешение на публикацию
ПРОДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ T: TTAB Proceeding
ОППОЗИЦИЯ УЧРЕЖДЕННАЯ №999999 2002-04-26 9 OP. I T: TTAB Proceeding
ОППОЗИЦИЯ УДЕРЖ. 999999 2004-03-19 10 OP.S T: TTAB Proceeding
ОППОЗИЦИЯ ЗАКОНЧЕННЫЙ НОМЕР. 999999 2004-03-19 11 OP.T T: TTAB Proceeding
OPPOSITED NO. 999999 2004-03-19 12 OP.T T: TTAB Proceeding
OPPOSITED NO. 999999 2004-04-14 13 ОП.T T: TTAB Proceeding
ОППОЗИЦИЯ ЗАКОНЧЕННАЯ № 999999 2004-04-14 14 OP.T T: TTAB Proceeding
OPPOSITED NO. 999999 2004-05-03 15 OP.T T: TTAB Proceeding
ОППОЗИЦИЯ ЗАКОНЧЕННЫЙ НОМЕР. 999999 2004-05-03 16 OP.T T: TTAB Proceeding
OPPOSITED NO. 999999 2004-03-19 17 OP.TT:TTAB Proceeding
ОТКАЗ — ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ INTER PARTES 2004-03-19 18 ABN4 O: Исходящая корреспонденция

P Nullus Testis Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180 / Pdt.

G / 2019 / PA. PRG)

Азлина, Азлина

(2020)

Penegakan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180 / Pdt.G / 2019 / PA. PRG).

Бакалаврская диссертация, IAIN Parepare.

Аннотация

Penelitian inimbahas tentang penegakan asas un testis nullus testis dalam perkara perceraian di pengadilan. Mengenai hal ini, maka penelitian ini mengajukan 3 permasalahan: 1) Bagaimana pemikiran fuqaha tentang asas un testis nullus testis dalam perceraian; 2) Bagaimana metode hakim dalam penerapan asas un testis nullus testis terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180 / Pdt.G / 2019 / PA. Prg; дан 3) Bagaimana kepastian hukum penerapan asas un testis nullus testis terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180 / Pdt.G / 2019 / PA.Prg.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang menggunakan penelitian lapangan (полевые исследования) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis form, sosiologis, dan antropologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, интервью, дан dokumentasi.Adapun jenis datanya menggunakan analisis dengan teknik kualitatif дан disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pemikiran fuqaha tentang asas un testis nullus testis dalam perceraian memiliki berbagai macam pendapat, walaupun demikian pada hakekatnya semua itu untuk menegakkan syariat agama Islam; 2) Metode hakim dalam penegakan asas une testis nullus testis dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang (Putusan Nomor: 180 / Pdt.G / 2019 / PA.Prg) yakni dengan pertimbangan hakim mengenai asas un testis nullus tieris букти лайн ян дапат дигунакан унтук меленгкапи алат букти пермулан дари сату сакши, мака персиданган ди тунда хингга пихак дапат мендатангкан сакси сехингга дапат менямпурнакан алат букти персаксианнйа; дан 3) Kepastian hukum penegakan asas un testis nullus testis dalam perkara perceraian di Pengadilan Pinrang (Putusan Nomor: 180 / Pdt. G / 2019 / PA.Prg) bahwa pada saat pembuktian penggugat hanyambawa seorang saksi saja dan setelah persidangan ditunda penggugat kembali tidak dapat mendatangkan saksi selama 4 kali persidangan ditunda maka penegita actestas.

Действия (требуется логин)

Просмотреть товар

Токен UNUS SED LEO прошел аудит .. Введение | by Dexaran

Эта статья предназначена для объяснения деталей реализации токена LEO с технической точки зрения и безопасности, безопасности использования этого токена, а также для ответа на частые вопросы, связанные с этим смарт-контрактом и смарт-контрактами в целом. .

Я Дексаран, псевдонимный крипто-децентралист и разработчик. Моя основная специальность — информационная безопасность. Я основатель Ethereum Commonwealth, соучредитель Callisto Network и создатель стандарта токенов ERC223.

Я занимался разработкой смарт-контрактов с самого начала проекта Ethereum. Я был свидетелем множества взломов смарт-контрактов. Я был активным участником событий TheDAO и создания Ethereum CLassic. Я проводил аудит безопасности для множества смарт-контрактов.

Я хорошо знаю три вещи: безопасность, смарт-контракты и крипто-токены.

Callisto Network недавно провела аудит смарт-контракта LEO. Вы можете просмотреть окончательный отчет здесь. Могу сделать вывод, что токен безопасен с технической стороны.

В контракте нет ошибок, ошибок или особенностей, которые могут напрямую привести к потере средств инвесторов.

Некоторые могут возразить, что в контракте предусмотрена функция обновления, которая может позволить владельцам уничтожить средства инвесторов.

Отвечу, что такая функция в контракте действительно присутствует, но реальной угрозы для инвесторов она не представляет. Такой подход к разработке смарт-контрактов вместо этого устраняет несколько реальных угроз. . Далее я объясню это более подробно и со статистикой.

Первое, что нужно сказать, это то, что токен LEO развернут в двух цепочках — Ethereum (контракт ERC20) и EOS (контракт EOS LEO).

EOS — это новая и улучшенная система смарт-контрактов.Его подход более продвинутый и учитывает опыт предыдущих платформ, включая Ethereum.

Смарт-контракты EOS всегда можно обновить, в отличие от контрактов Ethereum, которые могут обновляться или нет. Почему? — Потому что это лучший способ обезопасить смарт-контракты. Основная проблема каждой платформы смарт-контрактов — взлом смарт-контрактов. Написание безошибочного кода невозможно. Единственный реальный способ сделать код более безопасным — сделать его отказоустойчивым, а не пытаться избавиться от ошибок.Что касается контрактов LEO — было бы странно делать один контракт отличным от другого, оставляя один из них в состоянии без возможности обновления.

Многие слышали о стандарте ERC20, но не все знают о его проблемах. Проблема здесь в том, что стандарт токенов ERC20 по умолчанию небезопасен и может привести к денежным потерям для инвесторов. Я уже написал несколько статей об этих проблемах.

Основная проблема — отсутствие механизма обработки событий в стандарте ERC20. Существует множество контрактов, которые не предназначены для работы с токенами ERC20 в блокчейне Ethereum.Контракт должен выдавать ошибку всякий раз, когда контракт токена пытается поместить токены на неподходящий адрес. Это не реализовано в токене ERC20 по умолчанию, и отсутствие этого механизма уже приводит к потерям в миллионы долларов.

Вот пара примеров:
1. 23 458 BNB застряли в контракте BNB. 656000 долларов потеряно.

2. 154 834 токена EOS застряли в контракте токена EOS во время краудсейла EOS. 774000 долларов потеряно.

3. 22 294 токена QTUM застряли в контракте токена QTUM во время краудсейла QTUM.1 204 273 доллара потеряно (согласно цене краудсейла)

4. В блокчейне Ethereum больше токенов, которые оказались в ловушке неподходящих контрактов.

В отличие от почти всех токенов ERC20, токен LEO не подвержен этим проблемам. В контракте LEO проводятся специальные проверки для предотвращения наиболее распространенных случаев проблем с «отсутствием обработки транзакций». Однако возможность застревания токенов LEO внутри других контрактов сохраняется, поскольку в Ethereum нет стандарта для обработки переводов токенов.

А вот и возможность записывать токены по произвольному адресу. Я хотел бы процитировать эту статью, обвиняющую разработчиков Bitfinex в реализации этих функций.

Нам трудно представить, зачем компании нужно включать положения о принудительном удалении активов других кошельков, если не использовать это для цензуры или отмены неизменности транзакций.

Компании определенно понадобится эта функция, чтобы уберечь инвесторов от потери миллионов долларов за счет восстановления своих токенов из «неподходящих пунктов назначения транзакций» путем чеканки новых токенов и сжигания застрявших токенов из неподходящих пунктов назначения транзакций . Это единственный жизнеспособный способ оставаться совместимым с наиболее широко распространенным стандартом ERC20 и решать его критические проблемы.

Отсутствие возможности обновления или управления владельцем является угрозой в случае смарт-контрактов.

Давайте посмотрим на исторические примеры:
1. TheDAO был взломан, и были украдены миллионы долларов. 17 июня 2016 года хакер обнаружил лазейку в коде, которая позволила ему вывести средства из DAO. Однако средства были переведены на счет с периодом хранения 28 дней, поэтому хакер не смог завершить свое бегство.Если контракт DAO был контролируемым или обновляемым, разработчики могли бы использовать этот период времени для исправления ошибки. Однако отсутствие этих функций и предположение, что разработчики смогут писать код без ошибок, не позволило решить существующую проблему и привело к полному краху проекта TheDAO.

2. Parity Multisig был написан Гэвином Вудом, разработчиком языка программирования Solidity. Parity Multisig дважды был «взломан» (атака initWallet и атака самоуничтожения библиотеки).Невозможность внести изменения в контракт после совершения каких-то действий привела к плачевным последствиям для многих пользователей.

Отсутствие возможности изменять или контролировать контракт во время его рабочего процесса является реальной угрозой, которая уже приводит к убыткам в миллионы долларов. Теоретическая возможность обновления контракта, чтобы можно было сжечь средства инвесторов, почти не представляет угрозы, потому что нет сторон с реальной мотивацией для этого.

Мы провели аудит более 200 смарт-контрактов в Callisto.Было множество смарт-контрактов под контролем собственника. Это обычная практика обеспечения отказоустойчивости контрактов. За последние 4 года я ни разу не слышал, чтобы владельцы контрактов намеренно манипулировали своим смарт-контрактом, чтобы нанести вред инвесторам, в то время как все слышали о TheDAO и отсутствии возможности манипулировать контрактом для спасения инвесторов в случае реальной атаки.

Хотя очевидно, что смарт-контракт LEO был разработан с возможностью обновления, наличие такой централизованной системы определенно не соответствует духу новой децентрализованной экономики.

Блокчейны были разработаны для решения проблемы устойчивости к цензуре. Однако это не в полной мере относится к смарт-контрактам.

Смарт-контракт всегда ставит вопрос о доверии: (1) вы либо верите, что разработчик контракта сделал его свободным от ошибок, ЛИБО (2) вы уверены, что разработчик контракта не будет злонамеренно манипулировать им. Помните, что писать код без ошибок практически невозможно, поэтому я не рекомендую доверять первому варианту.

Блокчейн должен предоставлять устойчивый к цензуре реестр для записей о вызовах контрактов, в то время как контракты должны разрешать проблему доверия.Если компания будет манипулировать контрактом, чтобы нанести вред инвестору, тогда этот прецедент будет прозрачно доступен для всех, чтобы проверить или доказать.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *